กติกา

การแข่งขัน
แบ่งเป็น 2 ระดับ ประถมศึกษา เเละ มัธยมศึกษา

ข้อกำหนดและกติกาการแข่งขัน
1) เป็นเกมสำหรับใช้แข่งขันหุ่นยนต์ปลาว่ายน้ำ ปั่นมือด้วยมอเตอร์ ระยะทาง 2.40เมตร โดยหุ่นยนต์ใช้โครงสร้างตีน้ำให้เคลื่อนที่ ทีมใดว่ายน้ำถึงเส้นชัยก่อน โดยใช้เวลาน้อยกว่าเป็น ผู้ชนะ
2) ใช้มอเตอร์เจนเนอร์เรเตอร์(Generator) สำหรับปั่นมือจ่ายกระเสไฟฟ้ากับมอเตอร์ ลักษณะการปั่นพลังงานให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถเดินตามหุ่นยนต์ไปได้ แต่จะต้องอยู่ในตำแหน่งหลังหุ่นยนต์เสมอ โดยกรรมการจัดแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมชุดปั่นพลังงานด้วยมือไว้ให้
3) หุ่นยนต์ที่เร็วที่สุดใช้เวลาว่ายน้ำ น้อยสุดเป็นฝ่ายชนะ
4) ผู้เข้าแข่งขันสามารถปั่นมือมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์(Motor Generator) สตาร์ทหุ่นยนต์ ให้ทำงานก่อนหรือ หลังประตูจะเปิด (ในกรณีไม่มีประตูเปิดปิดกรรมการจะเป็นผู้จับตัวหุ่นยนต์ไว้ก่อนปล่อย)
5) เมื่อเริ่มการแข่งขัน ห้ามแตะ จับ หรือ สัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์

คุณสมบัติของหุ่นยนต์ทั่วไป
1) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการว่ายน้ำของปลาได้ทั้งแนวตั้ง
2) หุ่นยนต์มีความยาวไม่เกิน 250 มม. กว้างไม่เกิน 160 มม. และสูงไม่เกิน 180 มม.
3) มีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กรัม (รวมน้ำหนักของมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์)
4) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ชุดเกียร์และเฟืองทด Miyabi 01
5) ใช้พลังงานจากมอเตอร์ ตามที่กรรมการกำหนด เป็นตัวเจนเนอเรเตอร์ปั่นมือเท่านั้น
6) หุ่นยนต์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างในระหว่างการแข่งขัน
7) แต่ละทีมมีเวลาในการประกอบและพัฒนาหุ่นยนต์ประมาณ 3-5 ชั่วโมง หรือทำสำเร็จมา
😎 เวลาในการแข่งขัน ทีมละ 60 วินาที และมีเวลาในการเตรียมความพร้อมหุ่นยนต์ 60 วินาที
รายละเอียดข้อกำหนดสนามแข่งขัน
1) สนามหุ่นยนต์ มีลักษณะเป็นช่องเลนลู่ว่ายน้ำ ความยาว 2400 มม. ความกว้าง 1600 มม. ความสูง 1500 มม. และมีพื้นที่สำหรับจุดสตาร์ท เตรียมพร้อมหุ่นยนต์และซ่อมหุ่นยนต์ยาว 400 มม. อาจมีประตู ปิด/เปิดให้หุ่นยนต์เข้าออกและสนามวางไว้บนโต๊ะเส้นชัยจะอยู่ตรงเขตจุดปลายสนาม เกณฑ์การตัดสิน หุ่นยนต์ที่เร็วที่สุด ใช้เวลาว่ายน้ำ น้อยสุดเป็นฝ่ายผู้ชนะ